[Sam%2520Worthington%2520The%2520great%2520Raid%255B2%255D.jpg]